Tổ Tiếng Anh

DANH SÁCH TỔ TIẾNG ANH

1. Cô Nguyễn Thị Kim Thu - Tổ trưởng

2. Cô Lý Thị Bảo Vinh - Tổ phó.

3. Cô Võ Thị Thu Vân.

4. Cô Lê Thị Xem.

5. Cô Nguyễn Lê Lâm Tuyền.

6. Cô Nguyễn Thị Kim Cương.

7. Cô Hoàng Bích Ngọc.

8. Cô Lê Thị Thu Hằng.

9. Cô Phạm Kim Ngân.

10. Cô Trần Kiều Minh.