Tổ Tiếng Anh

DANH SÁCH TỔ TIẾNG ANH

1. Cô Nguyễn Thị Kim Thu - Tổ trưởng

2. Cô Lý Thị Bảo Vinh - Tổ phó.

3. Cô Võ Thị Thu Vân.

4. Cô Phạm Thị Ngọc Huyền.

5. Cô Nguyễn Lê Lâm Tuyền.

6. Cô Nguyễn Thị Kim Cương.

7. Cô Lê Thị Thu Hằng.

8. Cô Phạm Kim Ngân.

9. Cô Trần Kiều Minh.

10. Cô Võ Thị Kiều.