Tổ Sinh học

DANH SÁCH TỔ SINH HỌC

1. Thầy Huỳnh Thị Mỹ Hiệp - Tổ trưởng

2. Cô Trần Thị Bình Minh.

3. Cô Nguyễn Ngọc Thảo.

4. Thầy Huỳnh Huy.