Tổ Tiếng Anh

DANH SÁCH TỔ TIẾNG ANH

1. Cô Nguyễn Thị Kim Thu - Tổ trưởng

2. Cô Lê Thị Xem.

3. Cô Võ Thị Thu Vân.

4. Cô Lý Thị Bảo Vinh.

5. Cô Nguyễn Lê Lâm Tuyền.

6. Cô Nguyễn Thị Kim Cương.

7. Cô Hoàng Bích Ngọc.

8. Cô Lê Thị Thu Hằng.

9. Cô Phạm Kim Ngân.

10. Cô Trần Kiều Minh.