Tổ Lịch sử

DANH SÁCH TỔ LỊCH SỬ

1. Thầy Trần Văn Dũng - Tổ trưởng

2. Cô Nguyễn Thị Loan.

3. Cô Lê Thị Hiền. 

4. Cô Trịnh Thị Hiền.