Tổ Thể dục - GDQP

DANH SÁCH TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG

1. Thầy Võ Kiến Nhượng - Tổ trưởng

2. Thầy Lê Minh Hồng - Tổ phó

3. Thầy Hồ Văn Hoàng.

4. Thầy Hồ Văn Chín.

5. Thầy Nguyễn Bảo Kỳ.

6. Thầy Phạm Duy Tín.

7. Thầy Phan Thành Phú.

8. Thầy Nguyễn Việt Dzũng.

9. Thầy Vũ Duy Tuyển.