Tổ Hóa học

DANH SÁCH TỔ HÓA HỌC

1. Cô Trần Thị Bích Hồng - Tổ trưởng

2. Thầy Lương Thành Tâm - Tổ phó

3. Cô Phạm Thị Tuyết Lan.

4. Thầy Phạm Hồng Thái.

5. Cô Võ Thị Thanh Ngọc.

6. Cô Phạm Thị Kiều Chinh.

7. Cô Nguyễn Phạm Thùy Linh - Phó hiệu trưởng.

8. Cô Mai Thị Ngọc Linh.

9. Cô Nguyễn Thương Nhã.

10. Cô Nguyễn Thị Bích Quyên.