Tổ Hành chánh

DANH SÁCH TỔ HÀNH CHÁNH

1. Cô Trần Thị Oanh - Tổ trưởng

2. Thầy Võ Đức Minh - Tổ phó

3. Cô Nguyễn Thị Bích Hạnh.

4. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân.

5. Cô Hoàng Như Lào.

6. Cô Đoàn Thị Kim Liên.

7. Cô Bùi Thị Liên.

8. Thầy Huỳnh Thanh Nhân.

9. Thầy Tô Văn Bảy.

10. Thầy Phan Văn Đông.

11. Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung.

12. Cô Tô Thị Phương Trang.

13. Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy.

14. Cô Nguyễn Thị Thùy Trang.

15. Cô Đỗ Thị Nhớ.