Tổ Lịch sử - Địa lý

DANH SÁCH TỔ LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

1. Thầy Trần Văn Dũng - Tổ trưởng

2. Cô Nguyễn Thị Loan.

3. Cô Lê Thị Hiền. 1982

4. Cô Trịnh Thị Hiền.

5. Cô Lê Thị Hiền. 1987

6. Thầy Ngô Văn Hoàng.

7. Cô Phan Thị Kim Cúc.

8. Cô Lê Thị Thanh Xuân.

9. Cô Lê Thị Hoa.

10. Cô Trang Thị Kiều Oanh