Tổ Tin học

DANH SÁCH TỔ TIN HỌC

1. Thầy Trần Minh Chánh - Tổ trưởng

2. Cô Nguyễn Hương Thủy.

3. Thầy Lê Thanh Tuấn.

4. Cô Phạm Hoàng Hồng Phương.

5. Thầy Đoàn Minh Giang.