Tổ Vật lý

DANH SÁCH TỔ VẬT LÝ

1. Cô Nguyễn Ánh Linh - Tổ trưởng

2. Thầy Huỳnh Hữu Hiệp - Tổ phó

3. Thầy Nguyễn Minh Hiếu.

4. Thầy Võ Thị Hồng Thủy.

5. Thầy Phạm Trần Hồng Phước.

6. Thầy Phạm Phước Duy.

7. Thầy Nguyễn Thanh Phong.

8. Thầy Trương Văn Hên.

9. Thầy Ngô Thành Nghĩa.

10. Thầy Nguyễn Hoàng Huy.

11. Cô Huỳnh Thị Bích Trâm.