Tổ Công nghệ

DANH SÁCH TỔ CÔNG NGHỆ

1. Thầy Võ Vũ Đạt - Tổ trưởng

2. Cô Mai Thị Hồng Uyên.

3. Thầy Nguyễn Thế Khải.