Tổ Thể dục

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ THỂ DỤC THỂ THAO

1. Thầy Hồ Văn Hoàng - Tổ trưởng

2. Thầy Lê Minh Hồng - Tổ phó

3. Thầy Hồ Văn Chín.

4. Thầy Nguyễn Bảo Kỳ.

5. Thầy Phạm Duy Tín.

6. Thầy Phan Thành Phú.

7. Cô Lê Thị Anh Thi.