Tổ Ngữ văn

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ NGỮ VĂN

1. Thầy Đoàn Văn Trung - Tổ trưởng

2. Cô Kiều Võ Thanh Thảo - Tổ phó

3. Cô Nguyễn Thị Hồng Xuyến.

4. Cô Lê Thị Hạnh.

5. Cô Nguyễn Thị Ái.

6. Cô Trần Thị Thanh Hải.

7. Thầy Phạm Văn Bình.

8. Cô Nguyễn Thi Phương Linh.

9. Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền.

10. Cô Vũ Thị Xoan.

11. Thầy Phan Văn Đông.