Tổ Ngữ văn

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ NGỮ VĂN

1. Cô Phạm Thị Kim Quy - Tổ trưởng

2. Cô Ngô Hồng Dạ Thảo - Tổ phó

3. Cô Kiều Võ Thanh Thảo - Tổ phó

4. Cô Nguyễn Thị Hồng Xuyến.

5. Thầy Đoàn Văn Trung.

6. Cô Lê Thị Hạnh.

7. Cô Nguyễn Thị Ái.

8. Cô Trần Thị Thanh Hải.

9. Thầy Phạm Văn Bình.

10. Cô Nguyễn Thi Phương Linh.