Tổ Hóa học

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ HÓA HỌC

1. Cô Trần Thị Bích Hồng - Tổ trưởng

2. Cô Nguyễn Thương Nhã - Tổ phó

3. Cô Phạm Thị Tuyết Lan.

4. Thầy Phạm Hồng Thái.

5. Cô Võ Thị Thanh Ngọc.

6. Cô Phạm Thị Kiều Chinh.

7. Cô Nguyễn Phạm Thùy Linh.

8. Cô Mai Thị Ngọc Linh.

9. Thầy Lương Thành Tâm.

10. Cô Nguyễn Thị Bích Quyên.