Tổ Giáo dục Quốc phòng

DANH SÁCH TỔ  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

1. Thầy Võ Kiến Nhượng - Tổ trưởng

2. Thầy Nguyễn Việt Dzũng.

3. Thầy Vũ Duy Tuyển.