Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2013. Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Click vào đây để tải toàn bộ chi tiết quyết định.