Lớp 11A1

Danh sách lớp 11A1 năm học 2014-2015, cập nhật ngày 15/10/2013 gồm 45 học sinh. GVCN Cô Hà Thị Thu Hằng. Click vào đây để xem danh sách lớp.