Lớp 12A12

Danh sách lớp 12A12 năm học 2014-2015, cập nhật ngày 15/10/2014 gồm 43 học sinh. GVCN Cô Nguyễn Thị Hồng Xuyến. Click vào đây để xem danh sách lớp.