Lớp 12A6

Danh sách lớp 12A6 năm học 2014-2015, cập nhật ngày 15/10/2014 gồm 43 học sinh. GVCN Cô Nguyễn Ngọc Thảo. Click vào đây để xem danh sách lớp.