Trường THPT Bình Chánh

Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019

Trường THPT Bình Chánh ban hành kế hoạch số 191/KH-THPTBC ngày 12/11/2018 Về Tổ chức kiểm tra Học kỳ 1, năm học 2018-2019.

Trong đó, quy định về thời gian kiểm tra Học kỳ 1 như sau:

-Từ 10/12 đến 14/12/2018: Tổ chức kiểm tra Học kỳ 1 tại lớp các môn Thể dục, GDQP/AN, Tin học, Công Nghệ;

-Từ 15/12 đến 22/12/2018: Tổ chức kiểm tra 09 môn chung.

Kế hoạch chi tiết vui lòng xem tại đây.