Trường THPT Bình Chánh

Văn bản về việc thực hiện số tiết giảng dạy của GV và BGH

Việc tham gia điều hành hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và  giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính vào giờ dạy tiêu chuẩn (theo Công văn số 7608/BGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung phân phối chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2009 - 2010; phần tài liệu phân phối chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông: Hoạt động ngoài giờ lên lớp, dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009 - 2010).
  Văn bản này thay thế văn bản số 3632/ GDĐT-TC ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về định mức tiết dạy của giáo viên và quy đổi hoạt động ngoài giờ lên lớp lên lớp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Tải về tại đây.