Trường THPT Bình Chánh

Thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Nội dung tuyên truyền gồm:

1/Công văn s649/GDĐT-CTTT ngày 06/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

2/Công văn số 549/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 02 năm 2019 về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

3/Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Chi tiết các nội dung tuyên truyền trong file đính kèm.