Trường THPT Bình Chánh

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

   Thực hiện công văn số 179/GDĐT-CTTT ngày 17/1/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục;

    Trường THPT Bình Chánh thông tin đến quý CB, GV, NV và HS toàn trường nội dung của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, chi tiết trong file đính kèm.