Trường THPT Bình Chánh

Thông tin tuyên truyền thực hiện cải cách tiền lương

Thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Xem chi tiết tại đây.